Từ giáo trình trong mục Hỏi – Đáp này bao gồm: Sách chuyên khảo, Sách giáo trình, Tài liệu tham khảo, Tài liệu hướng dẫn.

 

1) Tôi đăng ký viết giáo trình theo mẫu M1 (Biểu mẫu Phiếu đăng ký biên soạn và in tài liệu học tập). Khi nhận Quyết định về việc cho phép sử dụng tài liệu – giáo trình học tập, tại điều 2, Nhà Trường chỉ công nhận đây là Tài liệu tham khảo/ Tài liệu hướng dẫn?

Theo quy chế về Công tác giáo trình (CTGT) ban hành kèm theo QĐ 1395/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 30/12/2011 của ĐHQG-HCM tại Điều 3, về phân loại giáo trình có quy định: “Tài liệu tham khảo là tài liệu được biên soạn dưới dạng bài giảng, tài liệu biên dịch, tài liệu dịch, và là tài liệu có nội dung phù hợp với một phần nội dung chương trình giáo dục hiện hành”.

Thầy Cô muốn nhận Quyết định công nhận là Giáo trình/ Sách chuyên khảo phải qua việc thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình.

                                                                                                      

2) Xin cho biết thành phần Hội đồng thẩm định giáo trình?

Đối với Sách chuyên khảo và Sách giáo trình, thành phần Hội đồng thẩm định giáo trình gồm:

1.Nhà giáo có uy tín, cùng chuyên ngành khoa học; có học vị từ Tiến sĩ trở lên (hoạc chức danh khoa học từ giảng viên chính trở lên) là Chủ tịch.

2.Hai phản biện làm Ủy viên.

3.Chủ nhiệm ngành đào tạo, chủ nhiệm bộ môn có giáo trình biên soạn làm Ủy viên.

4.Trưởng ban Giáo trình làm Ủy viên thư ký.

Có thể có ủy viên là cán bộ đầu ngành đang làm việc tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu hoặc cơ sở sản xuất.

3) Hình thức phản biện của Ủy viên trong Hội đồng thẩm dịnh giáo trình như thế nào?

Các phản biện trình bày nhận xét của mình bằng văn bản trước Hội đồng thẩm định.

Thư ký hội đồng ghi biên bản, tập hợp và lưu giữ các nhận xét của phản biện, xúc tiến và hoàn thành thủ tục hành chính công nhận giáo trình.

4) Điều kiện tái bản giáo trình?

Giáo trình được tái bản là giáo trình đã được phê duyệt, xuất bản và nộp lưu chiểu về Ban Chủ nhiệm CTGT và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

1. Giáo trình cần cho chương trình đào tạo đã sử dụng hết.

2. Giáo trình đã lưu hành trong thời gian tối thiểu 4 năm, nay cần sửa chữa, cập nhật.

3. Giáo trình có nội dung thay đổi cập nhật tối thiểu 10% so với lần xuất bản trước.

5) Tôi quan tâm đến việc biên soạn giáo trình điện tử, nhưng chưa thấy quy định cụ thể?

ĐHQG-HCM sẽ ban hành quy định riêng về giáo trình điện tử (trích tại Điều 13. Chương II tại Quy chế về CTGT ban hành kèm theo QĐ 1395/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 30/12/2011 của ĐHQG-HCM)

6) Trách nhiệm của người dịch giáo trình (gọi là dịch giả) sách giáo trình?

Dịch giả phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật xuất bản và văn kiện gia nhập công ước Berne của Chính phủ Việt Nam ngày 26/7/2004.

7) Quyền lợi của dịch giả sách giáo trình?

Dịch giả và người hiệu đính được hưởng nhuận bút bằng tiền theo Điều 20 và bằng giáo trình theo Điều 23 (QĐ 1395/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 30/12/2011 của ĐHQG-HCM). Trong đó dịch giả hưởng 3/4 và người hiệu đính hưởng 1/4 .

8) Sách dùng làm tài liệu học tập được phân loại như thế nào?

Chúng được phân thành các nhóm như sau:

Phân loại 2.1 SÁCH CHUYÊN KHẢO

Là sách nghiên cứu sâu và giải quyết tương đối toàn diện về một vấn đề của tác giả được sử dụng dạy cho đại học, sau đại học. Sách có hàm lượng khoa học và chuyên môn cao và được Hội đồng thẩm định duyệt.

Phân loại 2.2 SÁCH GIÁO TRÌNH

Là sách được đơn vị đề nghị là giáo trình (sau khi tái bản một lần có sửa chữa), được Hội đồng thẩm định sách do Hiệu trưởng thành lập, duyệt làm giáo trình cho giảng dạy trong trường.

Phân loại 2.3 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Là những sách biên soạn dưới dạng bài giảng, sách biên dịch, sách tham khảo dùng cho công tác đào tạo.

Phân loại 2.4 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Là những sách hướng dẫn (HD) thí nghiệm, HD đồ án môn học, HD đồ án thí nghiệm, HD giải bài tập mẫu, từ điển chuyên ngành, sổ tay tra cứu…

9) Nghĩa vụ và quyền lợi của người viết giáo trình?

Nghĩa vụ:

          - Biên soạn giáo trình được xem là một nghĩa vụ của các Thầy, Cô giáo

          - Được tính vào khối lượng công tác hằng năm của giáo viên.

          - Được đưa vào tiêu chuẩn xét các chức danh giảng viên, giảng viên chính, Phó Giáo sư, Giáo sư.

          - Các chỉ tiêu biên soạn giáo trình mà các đơn vị đã đăng ký, được xem là một tiêu chuẩn để xét thi đua, và xét các danh hiệu khen thưởng khác.

Quyền lợi:

          - Được tính vào khối lượng công tác hằng năm của giáo viên

          - Được đưa vào tiêu chuẩn xét các chức danh giảng viên, giảng viên chính, Phó Giáo sư, Giáo sư.

          - Các chỉ tiêu giáo trình mà các đơn vị đã đăng ký được xem là một tiêu chuẩn để xét thi đua, xét các danh hiệu khác.

          - Được ưu tiên khai thác tài liệu, cơ sở dữ liệu của các cơ sở giáo dục.

          - Người viết sách giáo trình được nhận hai khoản nhuận bút gọi là A1 và A2 như sau (A1: Nhuận bút ban đầu; A2: Nhuận bút tái bản)

NHUẬN BÚT A1 từ ngân sách trường:

Chỉ áp dụng lần đầu cho mỗi phân loại:

Nhuận bút A1 = Số tiết học ´ Hệ số phân loại ´ Định mức thù lao

Đơn vị tiết học dựa trên danh sách các môn học có giáo trình, tài liệu tham khảo (GT, TLTK) biên soạn đã được Hiệu trưởng thông qua, được ghi nhận trong trong niên giám hiện hành:

     1 tín chỉ (TC) = 14 tiết ÞMôn học có GT, TLTK được biên soạn sẽ có

ŸSố tiết học =   Số TC ´ 14 tiết

Dựa trên đề cương của môn học liên quan:

-       Sách phân loại 2.1, 2.2, 2.3    :tương ứng số tiết lý thuyết

-       Sách phân loại 2.4                  :tương ứng số tiết bài tập, tiết hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn đồ án.

ŸHệ số phân loại sách được phân loại như sau:

Phân loại 2.1:    K = 1,4                 Phân loại 2.2: K = 1,2

Phân loại 2.3:    K = 1,0                 Phân loại 2.4: K = 0,8

ŸĐịnh mức thù lao: phụ thuộc vào số lượng sách được in. Quy định như sau:

-    Số lượng in > 500 q                         =         90.000đ / tiết                                                   (a1.1)

-    Số lượng in ³ 200 q đến £ 500 q   =       140.000đ / tiết                                                    (a1.2)

-    Số lượng in < 200 q                         =        180.000đ/ tiết                                                    (a1.3)

Mức nhuận bút A1 cho các phân loại 2.2 và 2.3 không vượt quá 35.000đ/ trang.

Mức nhuận bút A1 cho các phân loại 2.4 không vượt quá 30.000đ/ trang.

Mức nhuận bút cho tài liệu thuộc chương trình đào tạo cao đẳng hưởng theo hệ số quy đổi tín chỉ như sau:

01 ĐVHT = 0,67 tín chỉ

(theo quy đổi tương đương 210 ĐVHT = 140 tín chỉ).

Nhuận bút A1 nhận tại Phòng Kế hoạch tài chính ngay sau khi có quyết định cho phép sử dụng GT, TLTK.

 

NHUẬN BÚT A2: Nhận từ Ban giáo trình

          Chỉ áp dụng với số lượng in trên 200 quyển

                   Nhuận bút A2 = SLI ´ 25% ´ giá bìa

          SLI (số lượng in)  : Được căn cứ vào số lượng người sử dụng sách, do các Bộ môn, Khoa, Ban giáo trình đề nghị, Trưởng Ban CTGT xem xét và quyết định SLI

          Giá bìa                 : Được quy định cụ thể ở mục 4.3 trong “Quy định về công tác giáo trình”

          25%                     : Chỉ áp dụng với số lượng in trên 200 quyển

10) Kinh phí giáo trình ĐHQG-HCM hỗ trợ cho xuất bản giáo trình như thế nào?

ĐHQG-HCM chi hỗ trợ một phần kinh phí. Cụ thể:

1.Hỗ trợ 50% chi phí in đối với giáo trình có số lượng xuất bản đến 500 quyển.

2.Hỗ trợ 100% phí quản lý và phí biên tập của Nhà Xuất bản ĐHQG-HCM.

3.Hỗ trợ nhuận bút cho tác giả, đối với sách viết mới:

                   - Sách chuyên khảo  : 2.600.000đ/tên sách.

                   - Sách giáo trình       : 2.300.000đ/tên sách.

                   - Tài liệu tham khảo  : 1.900.000đ/tên sách.

                   - Sách hướng dẫn     : 1.500.000đ/tên sách

 

11) Tôi viết sách chuyên khảo. Tôi muốn sách có hình thức đẹp hơn: Bìa cứng, in hình màu có được không?

Đây là chương trình hỗ trợ giá sách của ĐHQG cho sinh viên Trường, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có sách học, với giá hợp lý. Ban Giáo trình cũng thực hiện theo tiêu chí này, và làm theo quy định của Nhà trường, có báo cáo chi phí in. Nếu tác giả muốn có sách đẹp hơn (bìa cứng, in màu…) thì hội ý Ban Công tác Giáo trình để có giải pháp riêng cho hình thức khác biệt này.      

12) Nhuận bút ban đầu nhận ngay sau khi có quyết định, nhưng Tôi nhận được nhuận bút tái bản sau một năm học, hai năm học và hơn thế. Tại sao vậy?

Nhuận bút tái bản được nhận ngay khi số lượng in kỳ trước phát hành gần hết. Khi ký đồng ý tái bản cho kỳ tiếp theo, Tác giả sẽ nhận nhuận bút bằng tiền. Trong trường hợp muốn nhận sớm hơn thì phải nhận nhuận bút bằng sách giáo trình.

Tuy nhiên qua khảo sát của Ban Giáo trình về tình hình thực hiện, nhuận bút có thường xuyên khi giáo trình viết để phục vụ đào tạo ngành có quy mô đào tạo ngành lớn (rộng), được tái bản nhiều lần. Nhuận bút không thường xuyên khi giáo trình viết để phục vụ đào tạo ngành có quy mô đào tạo nhỏ (ít).

Ban Công tác Giáo trình Trường sẽ phối hợp với Nhà xuất bản ĐHQG-HCM để mở rộng đối tượng phục vụ cho sách dịch, sách chuyên khảo và sách có quy mô đào tạo nhỏ (ít) để có số lượng phát hành nhiều hơn (Không sử dụng kinh phí trợ giá của ĐHQG-HCM). Ban sẽ thông báo cụ thể khi có chính sách trong tương lai.

13) Tôi đã xem sơ đồ hướng dẫn quy trình biên soạn giáo trình, nhưng đề nghị Ban trình bày cụ thể hơn.

          1. Căn cứ kế hoạch của Bộ môn – Khoa đã được ĐHQG duyệt kinh phí hỗ trợ in, Tác giả liên hệ Ban Giáo trình nhận mẫu M1 (Phiếu đăng ký biên soạn và in tài liệu học tập) để làm thủ tục in, trình ký tại Bộ môn, Khoa, và nộp về Ban Giáo trình.

          2. Trưởng Ban Điều hành CTGT (Phó Hiệu trưởng) ký duyệt.

          3. Ban Giáo trình nhận bản thảo, hình ảnh làm bìa; chế bản điện tử, thiết kế bìa theo quy định xuất bản, ra bản bông.

          4. Bản bông sẽ gửi lại cho Tác giả để sửa chữa, đồng thời sẽ gửi cho Người phản biện để nhận xét và Nhà xuất bản ĐHQG-HCM để biên tập.

              Những bản bông này sẽ được Ban Giáo trình nhận về chỉnh sửa (có sự trao đổi giữa Tác giả - Người phản biện - NXB về nội dung, hình thức).

              Sau khi thống nhất ý kiến, Ban sẽ in ra bản nhũ.

          5.  Tác giả xem bìa sách dưới dạng file.

          6. Bản nhũ sẽ được Ban gửi đến Tác giả để kiểm tra lần cuối, và ký Giấy đồng ý cho in.

          7. Ban Giáo trình sẽ gửi bản nhũ, file bìa sách về Nhà xuất bản để lấy giấy phép.

          8. Giấy phép, bản nhũ hoàn chỉnh gửi về Xưởng in để in thành sách.